STATUTES OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS

Official Dutch Version

Note: The following text is the official Dutch version of the EAPLS statutes. With the help of Mieke Brune (CWI) it was obtained by scanning in the official paper document and only correcting the obvious scanning errors. An unauthorized English translation is also available.

 • Mr M. J. MEIJER c.s.

 • Mr A. A. van Berge
 • Mr R. J. C. van Helden
 • Mr M. R. Meijer
 • Mr J. Borren
  NOTARISSEN
AFSCHRIFT van de akte houdende Oprichting The European Association for Programming Languages and Systems, gevestigd te Amsterdam.

d.d. 24 oktober 1996.

Keizersgracht 695-697

1017 DW Amsterdam

MRM/MK/17.10.96/94142501

VERENIGING

The European Association for Programming Languages and Systems

Heden, de vierentwintigste oktober negentienhonderd zesennegentig, verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Paul Klint, professor, ten deze handelende voor zich en als, blijkens vijf onder handse volmachten, waarvan het bestaan mij, notaris, genoegzaam is gebleken en welke aan deze akte zijn gehecht, gevolmachtigde van:
 1. de heer Alan Mycroft, university lecturer;
 2. de heer Reinhard Georg Paul Wilhelm, professor,
 3. de heer Claude Piere Auguste Kirchner, directeur de Recherche,
 4. de heer Uwe Kastens, professor; en
 5. de heer Giorgio Levi, professor.
De comparant verklaarde bij deze een vereniging op te richten waarvan de statuten luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: The European Association for Programming Languages and Systems.
 2. Zij is gevestigd te: Amsterdam (Nederland).

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:
  • het vorderen van onderzoek op het gebied van programmeertale en -systemen, hierna genoemd: programmatuurkunde, welke alle aspekten van de programmatuurkunde behelst, inclusief theorie, taalontwerp (alle modellen), taalimplementatie en taalgebruik (programma-ontwerp, software engineering);
  • het bevorderen van internationale samenwerking tussen onderzoekers op het gebied van de programmatuurkunde, met als doel de uitwisseling van ideeen, het identificeren van gemeenschappelijke belangen en het leggen van verbanden tussen onderzoek en toepassingsgebieden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het coordineren, organiseren en steunen van conferenties, workshops en cursussen op het gebied van de programmering en verspreiding van informatie met betrekking tot de wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied
  • samen te werken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids) instellingen;
  • en verder met alle andere wettige middelen.

LEDEN

Artikel 3

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke en rechtspersonen.
 2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen, adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. De vereniging kent gewone leden en institutionele leden. Instititutionele leden kunnen slechts rechtspersonen zijn die zich bereid hebben verklaard tot een substantiele extra financiele bijdrage en als zodanig zijn toegelaten. Alle andere leden zijn gewone leden.

BEGUNSTIGERS

Artikel 4

 1. De vereniging kent begunstigers.
 2. Begunstigers kunnen zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn erkend en die de vereniging jaarlijks financieel steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te alIen tijde wederzijds door opzegging worden be-eindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging kan te alIen tijde door het bestuur geschieden zonder opgave van redenen.

TOELATTNG

Artikel 5

 1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld formulier.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
 3. Bij toelating wordt het lid ingeschreven in het ledenregister.
 4. Afwijzing van een aanmelding geschiedt door het bestuur per aangetekende brief. De afgewezene heeft tot een maand na verzending daarvan de gelegenheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan. Op het beroep wordt beslist door de eerstvolgende algemene vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

UITOEFENING LIDMAATSCHAPSRECHTEN

Artikel 6.

Het lidmaatschap wordt uitgeoefend:
 • door een natuurlijk persoon zelf en/of
 • bij een rechtspersoon, door een vertegenwoordiger die daartoe schriftelijk door het bestuur van die rechtspersoon is aangewezen, ongeacht het omtrent vertegenwoordiging in de statuten en/of reglementen van het betrokken lid bepaalde. Een dergelijke aanwijzing kan alleen worden ingetrokken onder gelijktijdige schriftelijke aanwijzing van een vervanger.

BEEINDIGING

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon of perso nenvennootschap lid dan eindigt haar lidmaatschap, wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wij ze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging, alsmede ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging of ontzetting kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend geworden is of is medegedeeld; het besluit is alsdan op hem niet van toepassing.
  Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medege deeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechts vorm of tot fusie.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaat schap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

FINANCIELE BIJDRAGEN

Artikel 8

 1. a. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van eenjaarlijkse bijdrage, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  b. De institutionele leden zijn gehouden tot het betalenvan een jaarlijkse bijdrage, welke door het bestuur zal worden vastgesteld.
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating inschrijfgeld verschuldigd zijn.
 3. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen aan de leden opleggen.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiele verplichtingen te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die worden benoemd uit diegenen die de lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van het hiervoor bepaalde.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering.
 4. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
 5. leder bestuurslid kan te alIen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering, met een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. leder bestuurslid kan te alIen tijde worden geschorst door een besluit van de overige leden van het bestuur gezamenlijk. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. leder bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na die van zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  1. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, van het betrokken bestuurslid, danwel door intrekking van het mandaat van de rechtspersoon of vennootschap waarvan hij de lidmaatschapsrechten uitoefent
  2. bedanken.

Artikel 10

 • Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een sekretaris en een penningmeester aan. De funkties van sekretaris en penningmeester kunnen in een persoon verenigd zijn.

BESTUURSTAKEN

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het betreffende artikel vermelde minimum-aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
 5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten:
  1. als bedoeld in lid 4;
  2. tot het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen en het beeindigen van zodanige overeenkomsten
  3. tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend,
  4. tot het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkredietd.
  5. tot het aangaan van dadingen
  6. tot het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden
  7. tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
  8. het handelen in afwijking van het door de algemene vergadering goedgekeurde begroting. Op het ontbreken van goedkeuring voor de besluiten genoemd onder b. tot en met h. kan door of namens de vereniging tegenover derden geen beroep worden gedaan.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 12

 1. twee bestuursleden dit nodig acht(en).
 2. Het bestuur besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
 3. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft een stem. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de sekretaris ten minste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de sekretaris wordt vastgesteld en ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

 • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuurs1eden tezamen.

JAARVERSLAG

Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alIen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen warden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na af loop van het verenigingsjaar, behoudens verlen ging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. Tenzij de controle over de jaarstukken is opgedragen aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (de Registeraccountant of de Accountant Administratieconsulent), benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaf fen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt tot de charge van het bestuur voor het gedurende het betreffende verenigingsjaar gevoerde beleid.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

BELEIDSPLAN/BEGROTING

Artikel 15

 1. Het bestuur stelt een beleidsplan op waarin is aangegeven welke werkzaamheden in het volgende boekjaar dienen te worden verricht en op welke manieren dit zal geschieden.
  Tevens bevat dat plan een begroting van de daarmee gemoeide kosten.
 2. Het bestuur legt het beleidsplan met begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  De vergadering waarin het beleidsplan moet worden goedge keurd, moet gehouden worden voor het verenigingsjaar waarop het plan betrekking heeft.
 3. De algemene vergadering kan het plan niet anders goedkeuren dan met een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het bestuur is niet bevoegd een (deel van een) beleidsplan uit te voeren voor dat dit door de algemene vergadering is goedgekeurd.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in het artikel betref fende het jaarverslag met een toelichting en het verslag van aldaar gemelde deskundige danwel dat van de aldaar gemelde commissie;
  2. indien geen deskundige als vorenbedoeld is benoemd, de benoeming van de onder a. genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. afwijkingen van het beleidsplan met begroting voor het lopende boekjaar
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch in elk geval op een zodanig tijdstip dat over de begroting voor het volgende boekjaar kan worden beslist.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in deze statuten bepaalde of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en bestuursleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. In afwijking van het vorenstaande hebben geschorste leden toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn zij bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere personen dan de in lid l bedoelden beslist de algemene vergadering.
 3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Een .bestuurslid kan als gemachtigde een onbeperkte aantal stemmen uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of de vice-voorzitter.
  Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen beslist het lot.
 6. Bij staking van stemmen over andere zaken dan bedoeld in lid 5 is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmige besluit van alle leden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste achtentwintig dagen; de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde omtrent statutenwijziging of ontbinding.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

Artikel 21

 1. De wetenschappelijke raad bestaat uit minimaal drie leden.
 2. Het bestuur stelt het aantal leden van de wetenschappelijke raad vast.
 3. De wetenschappelijke raad adviseert desgevraagd het bestuur met betrekking tot wetenschappelijke
 4. De leden van de wetenschappelijke raad worden door het bestuur benoemd uit een lijst van kandidaten opgesteld door de algemene vergadering. leder lid van de wetenschappelijke raad treedt af uiterlijk op het moment van de vijfde jaarvergadering, na die waarin hij kandidaat werd gesteld, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is onmiddellijk herbenoembaar.
 5. De vergaderingen van de wetenschappelijke raad geschieden op dezelfde wijze als die van het bestuur.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 22

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbin ding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien de desbetref fende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na af loop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot de ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

Artikel 23

 1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast.
 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bestemming aan het eventueel batig saldo gegeven. Deze bestemming zal een wetenschappelijk karakter dienen te dragen.
 3. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarde de comparant, dat:
 1. het bestuur voor de eerste maal is samengesteld als volgt:
  • de heer Paul Klint, voornoemd, als voorzitter
  • de heer Alan Mycroft, voornoemd, als vice-voorzitter;
  • de heer Reinhard Wilhelm, voornoemd, als bestuurder;
  • de heer Claude Piere Auguste Kirchner, voornoemd, als bestuurder;
  • de heer Uwe Kastens, voornoemd, als bestuurder
  • de heer Giorgio Levi, voornoemd, als bestuurder.
 2. De bij deze akte benoemde bestuursleden treden af - zulks in afwijking van hetgeen in artikel 9 lid 7 is bepaald - uiterlijk in de tweede jaarvergadering na die van hun benoeming.
Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare aan het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze minute door de comparant, die mij, notaris, bekend is, met mij, notaris, ondertekend.

Getekend: P. Klint; M.R. Meijer, notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.